“Baltic Institute of Social Sciences” par 43 460 eiro pētīs ES fondu ieguldījumu ietekmi uz diskriminācijas izskaušanu

0

Nodibinājums “Baltic Institute of Social Sciences” uzvarējis Finanšu ministrijas (FM) izsludinātajā iepirkumā, kura ietvaros tiks pētīta Eiropas Savienības (ES) fondu ieguldījumu ietekme uz diskriminācijas izskaušanu.

Kopumā iepirkumā pieteicās pieci pretendenti – “Baltic Institute of Social Sciences” apņēmās minēto pētījumu veikt par 43 460 eiro, SIA “Dynamic University” par 84 864 eiro, SIA “Ernst&Young Baltic” par 46 000 eiro, SIA “Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts” par 27 000 eiro, bet personu apvienība, kurā ietilpst SIA “Safege Baltija” un SIA “ArtSmart”, par 46 720 eiro.

Iepirkuma komisija vienojās vienojās līguma slēgšanas tiesības piešķirt “Baltic Institute of Social Sciences”, kura piedāvājums atbilda nolikumā izvirzītajām prasībām un tika atzīts par saimnieciski visizdevīgāko.

Nodibinājums “Baltic Institute of Social Sciences” reģistrēts 2004.gadā. 2017.gadu nodibinājums noslēdza ar 127 252 eiro apgrozījumu un 1135 eiro peļņu.

Iepriekš FM informēja, ka ES regula paredz pienākumu dalībvalstij strādāt pie vīriešu un sieviešu līdztiesības un veikt pienācīgus pasākumus, lai novērstu jebkādu diskrimināciju. Īpaši ir jāveic tādi pasākumi, lai novērstu diskrimināciju invaliditātes dēļ.

Lai nodrošinātu regulā noteikto dzimumu līdztiesības, nediskriminācijas un pieejamības principu ievērošanu, 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā tie tiek koordinēti vienotā ietvarā, proti, kā horizontālais princips “Vienlīdzīgas iespējas”.

FM pasūtītā pētījuma ietvaros plānots veikt 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda fondu ieguldījumu ietekmi uz vienlīdzīgu iespēju principa ieviešanu.

Iecerēts izvērtēt laika periodu no 2014.gada līdz 2018.gada vidum, kas, FM ieskatā, ir optimāls laika periods, lai novērtētu, vai tiek ņemta vērā un veicināta vīriešu un sieviešu līdztiesība un kāda ir dzimumu līdztiesības principa integrēšanas ietekme pēdējo piecu gadu laikā, kā arī vai ir veikti atbilstīgi pasākumi, lai novērstu jebkādu diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, vecuma, invaliditātes vai seksuālās orientācijas dēļ.

Izvērtējuma secinājumus izmantos sociālās iekļaušanas politikas veidotāji Latvijā un arī Eiropas Komisija. Izvērtējuma rezultāti un priekšlikumi tiks izmantoti sarunām ar Eiropas Komisiju par ES fondu ieguldījumu uz vienlīdzīgu iespēju veicināšanu un nediskrimināciju visās ES fondu ieguldījumu jomās, kā arī, lai veidotu pierādījumos balstītus turpmākus atbalsta pasākumus sociālās atstumtības mazināšanai un dzimumu līdztiesības veicināšanai, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinātu ilgtspējīgu attīstību.