Būvniecības likumā iekļaus administratīvos pārkāpumus būvniecības jomā

0

Būvniecības likumā iekļaus gandrīz visus līdzšinējos administratīvos pārkāpumus būvniecības jomā, kā arī dažus jaunus pārkāpumu veidus un sodus par tiem, paredz izskatīšanai nākamās nedēļas Ministru kabineta sēdē iesniegtie grozījumi Būvniecības likumā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 4.februāra rīkojumam par Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju atbildīgajām ministrijām ir pienākums to kompetencē esošajos nozares likumos izstrādāt grozījumus, lai tajos tiktu ietverti administratīvie pārkāpumi un kompetentās iestādes par administratīvo sodu piemērošanu, ņemot vērā to, ka spēku zaudēs Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (LAPK).

Grozījumi Būvniecības likumā izstrādāti, lai iekļautu Būvniecības likumā administratīvos pārkāpumus būvniecības jomā, kā arī, lai noteiktu kompetentās iestādes, kurām piekritīga sodu piemērošana.

Ar grozījumiem Būvniecības likumā tiks pārņemtas gandrīz visas LAPK 152.pantā ietvertās tiesību normas, kā arī tiks noteikti jauni administratīvie sodi saistībā ar būvizstrādājumu apriti. Netiks pārņemta LAPK tiesību norma attiecībā uz aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā noteiktā atlikto būvdarbu izpildes termiņa neievērošanu, jo atlikto būvdarbu izpildes termiņa neievērošana piespiedu izpildes ietvaros ir risināma Administratīvā procesa likuma ietvaros.

Papildus pārņemtajām normām, plānots noteikt arī jaunus administratīvos sodus, lai veicinātu sabiedrības drošību. Būvniecības likumā būs noteikts, ka par publiskas ēkas periodiskās tehniskās apsekošanas neveikšanu noteiktajos termiņos fiziskajām personām piemēros brīdinājumu vai naudas sodu līdz 25 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēros naudas sodu no 25 līdz 100 naudas soda vienībām.

Līdzšinējais regulējums neparedzēja sodu par prasībām neatbilstoša būvizstrādājuma piedāvāšanu tirgū. Tika prasītas tikai korektīvās darbības attiecībā uz konstatētu neatbilstību novēršanu – izņemšana no tirgus, aizliegums piedāvāt tirgū, taču Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzraudzības rezultāti parāda, ka korektīvo darbību veikšana, kā vienīgais instruments, nenodrošina efektīvu regulējuma ieviešanu un neattur no pārkāpuma izdarīšanas.

Paredzēts, ka par tādu būvizstrādājumu laišanu tirgū, piedāvāšanu vai pārdošanu, kas nav nodrošināti ar normatīvos noteikto atbilstību apliecinošo dokumentāciju vai kuri ir nodrošināti ar atbilstību apliecinošo dokumentāciju, bet kuras saturs neatbilst normatīvos noteiktajām prasībām, piemēros naudas sodu fiziskajām personām no 100 līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – no 100 līdz 3000 naudas soda vienībām.

Par tādu būvizstrādājumu laišanu tirgū, piedāvāšanu vai pārdošanu, kuri nav novērtēti atbilstoši saskaņotajām tehniskajām specifikācijām vai piemērojamajiem standartiem, piemēros naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – no 140 līdz 4000 naudas soda vienībām.

Par tādu būvizstrādājumu laišanu tirgū, piedāvāšanu vai pārdošanu, kuru faktiskās ekspluatācijas īpašības neatbilst deklarētajām, piemēros naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – no 140 līdz 4000 naudas soda vienībām.

Par tādu būvizstrādājumu pielietošanu būvdarbu procesā, kuriem nav atbilstību apliecinošas dokumentācijas, piemēros brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 140 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – no 56 līdz 4000 naudas soda vienībām.

Tāpat Būvniecības likums tiks papildināts ar jaunu administratīvo sodu par būvniecības pakalpojumu sniegšanu bez reģistrācijas būvkomersantu reģistrā. Par būvniecības pakalpojumu sniegšanu bez reģistrācijas būvkomersantu reģistrā, piemēros brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – līdz 4000 naudas soda vienībām.

Būvniecības likumā netiks paredzēts sods būvspeciālistiem par tiem vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteikto profesionālo pienākumu nepildīšanu.