Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīko uzklausīšanas sanāksmi

0
ELEKTROENERĢIJAS PĀRVADES SISTĒMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS

Pārvades sistēmas attīstības plāns (Plāns) laika periodam no 2019. līdz 2028. gadamizstrādāts saskaņā ar „Noteikumiem par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu”,kas apstiprināti ar SPRK padomes 2011.gada 23.novembra lēmumu.

Izstrādātajā Plāns ir ņemti vērā secinājumi un informācija, kas ir ietverta pārvades sistēmasoperatora 2017.gada ikgadējā novērtējuma ziņojumā.

Plāns izstrādāts, ņemot vērā Eiropas 10 gadu attīstības plānu (Eiropas 10 GAP) – Eiropas 10 GAP tiek iekļauti tie Latvijas attīstības projekti, kas ir stratēģiski svarīgi ne tikai nacionāli, betarī Baltijas jūras reģionā kopumā.

Pārvades aktīvu atjaunošanas un modernizācijas darbi plānoti, pamatojoties uzelektroenerģijas pārvades sistēmas tehniskā stāvokļa izvērtējumu atbilstoši ”Latvijas 330/110kV pārvades sistēmas objektu atjaunošanas un pārbūves izvērtēšanas kritērijiem”.Plāns tiek sastādīts tā, lai objektu skaits, kuriem iekārtu kritiskās vecuma robežvērtības irpārsniegtas, ilgtermiņā samazinātos un pēc iespējas nākotnē nepārsniegtu vispār.

page4image17691600

ELEKTROENERĢIJAS PĀRVADES SISTĒMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNSBūtiskākās izmaiņas salīdzinot šo plānu ar plānu periodam 2018-2027:

  • IetekmesuztarifamazināšanaiEiropaslīdzfinansētiemprojektiemplānotsnovirzītvairāk pārslodzes maksas ieņēmumus;
  • Objektuizvērtējumurezultātāpadažādiemgadiemirpārbīdītivairākiprojekti;
  • Precizētasprojektuizmaksas,ņemotvērāpēdējosiepirkumarezultātus;
  • Ņemotvērāprojekturealizācijaspieredzi,lielākiemprojektiemirpieliktsklātvēlviensrealizācijas gads darbu pabeigšanai un nodošanai būvvaldē;

Plānāiekļauti2028.gadaprojekti.